Algemene voorwaarden Servicebreed

Art 1 Werkingssfeer                                                                                                                                                                                                                            

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Servicebreed B.V., zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten.


Art 2 Aanbieding                                                                                                                                                                                                               

1. De aanbieding van Servicebreed B.V. is vrijblijvend. Zij kan deze nog na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen tenzij de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.


Art 3 Ingangsdatum en voorwaarden aanvaarding                                                                                                                                                                      
1. Het contract gaat in nadat het toestel is goedgekeurd, na de eerste inspectiebeurt (en daar eventueel uit voortvloeiende correcties) en de ontvangst van de abonnementsgelden.
2. U kunt een aanvraag voor een nieuw serviceabonnement doen via de website van Servicebreed (energiebreed.nl) of schriftelijk. N.a.v. uw verzoek plannen wij een bezoek in om het toestel te inspecteren. U moet er rekening mee houden dat wij ca. 2 tot 4 weken na uw aanvraag het bezoek inplannen. Het aanvragen van een serviceabonnement is daarmee niet bedoeld voor de situatie dat u reeds een storing met het toestel ervaart
3. Om te bepalen of wij met u voor uw toestel een Serviceabonnement willen aangaan, controleren wij deze vooraf middels een inspectiebezoek. Voor dit inspectiebezoek berekenen wij éénmalig kosten die wij u op voorhand kenbaar maken. Tijdens de inspectie controleert onze monteur het toestel en de wijze waarop die is geïnstalleerd. Tevens controleert hij de werking en voert het opdat moment benodigde onderhoud uit aan uw installatie. Indien de monteur tijdens de inspectie nieuwe onderdelen moet plaatsen, dan brengen wij deze bij u in rekening. Uiteraard overlegt de monteur hierover eerst met u. Indien u de onderdelen niet wenst te vervangen dan bieden wij u niet de mogelijkheid om een Serviceabonnement te sluiten. Uw toestel is in dat geval wel onderhouden en u bent dus te allen tijde de afgesproken inspectieprijs verschuldigd. 
4. Indien het contract met u is aangegaan, dan heeft u tot 7 werkdagen na het afsluiten van het contract de mogelijkheid deze zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de eerste inspectie reeds heeft plaats gevonden. 
5. Uitgesloten worden toestellen waarvoor geen onderdelen voorradig zijn of waarvoor onderdelen niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn. Ook enkele uitzonderlijke toestellen vallen niet onder het contract. Servicebreed B.V. zal u hiervan in kennis stellen.
6. Om een onderhoud/servicecontract bij Servicebreed B.V te kunnen afsluiten, dient een installatie aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010. Een toestel mag niet asbesthoudend zijn, er mag geen achterstallig onderhoud zijn. 
7. Het werkgebied van Servicebreed strekt zich uit tot Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Het Serviceabonnement kan alleen betrekking hebben op een toestel dat geïnstalleerd is binnen het werkgebied


Art 4 Onderhoudswerkzaamheden
1. Servicebreed B.V. spant zich gedurende een onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen, met reparatiewerkzaamheden storingen op te heffen. Servicebreed B.V. voert tussen de 18e en 24e maand een onderhoudsbeurt uit. Tussen twee opeenvolgende onderhoudsbeurten zal een periode liggen van ten hoogste 18 maanden en verhelpt storingen aan uw toestel volgens vaste prijsafspraken.
2. Servicebreed B.V.is bevoegd de onderhoudswerkzaamheden op afstand te verrichten door middel van een digitale/elektronische verbinding met de installatie. 
3. Voor reparatie werkzaamheden dient de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door Servicebreed B.V. werkelijk gemaakte kosten.
4. Na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden verzoekt Servicebreed B.V.de klant om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.                                                                                                                     

5. Indien de prestaties of bedrijfszekerheid van de installatie of overheidsvoorschriften dit eisen, informeert Servicebreed B.V.de klant omtrent te nemen maatregelen. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 12 de noodzakelijke werkzaamheden separaat opdragen.
6. Servicebreed B.V. stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip waarop de onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit Servicebreed B.V. niet toe te rekenen, dan heeft zij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 11.                                                                                                                                                        

7. Servicebreed B.V. zorgt ervoor dat storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week kunnen worden gemeld.
8. Onverminderd het bepaalde in lid 3 zal Servicebreed B.V. zich naar vermogen inspannen om spoedeisende storingen na opdracht van de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. Andere storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van Servicebreed B.V. verholpen. 
9. Servicebreed B.V. zal de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de overeenkomst is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van een jaar geldt.
10. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigd voor het einde van de betreffende periode.
11. De door Servicebreed B.V. uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
12. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen 2 weken na de datum van de betreffende factuur.


Art 5 Looptijd en beëindiging                                                                                                                                                                        
1. De minimale looptijd van het contract is 1 jaar. 
2. Beide partijen kunnen het contract minstens één maand voor het einde van de looptijd schriftelijk opzeggen. Zonder schriftelijk opzegging, wordt het contract stilzwijgend verlengd met een jaar.


Art 6 Ontbinding en voortgang van de overeenkomst
1. Na verhuizing van de opdrachtgever wordt het lopende abonnement aan de volgende eigenaar/huurder gedurende de nog lopende periode overgedragen. De installateur behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een overeenkomst te weigeren, te beëindigen of niet te verlengen. Bij beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geen geld gerestitueerd. 
2.Tariefsverhoging boven de indexering, genoemd in artikel 13, geeft u het recht het contract binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld schriftelijk op te zeggen tegen de ingangsdatum van deze tariefsverhoging. 


Art 7 Storingen en werkzaamheden die onder alle serviceabonnementen van dekking zijn uitgesloten                                 
Storingen die niet onder het contract vallen en derhalve volledig, d.w.z. inclusief voorrijkosten, arbeidsloon en materiaal, in rekening gebracht worden, door schade:
a. Die is veroorzaakt door wijziging, reparaties of onderdelen van de installatie die niet door
of onder toezicht van de installateur zijn geïnstalleerd.
b. Die is ontstaan door iedere oorzaak van buitenaf, zoals natuurgeweld, blikseminslag, verontreinigde toevoerlucht, bevriezing, verstopping, kalkafzetting, diffusie, zogenaamd “hard water”, gebruik van waterontharders en dergelijke.
c. Aan rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.
d. Schade die is ontstaan door het niet naleven van de gebruikshandleiding van de fabrikant, zoals het niet tijdig bijvullen en ontluchten van de installatie, of onjuiste elektrische spanning, gasvoordruk of waterdruk volgens de voorwaarden van de fabrikant en dergelijke. Ook het “resetten”
valt niet onder de overeenkomst.
e. Schade als gevolg van het onjuist instellen van thermostaten en tijdklokken en met betrekking tot het verzetten van tijdklokken
f. Door capaciteitsproblemen aan een installatie die niet is geïnstalleerd door of onder toezicht
van Servicebreed B.V.
g. Aan toestellen waarvan de betreffende onderdelen niet meer leverbaar zijn.
h. Indien de reparatiekosten, met inachtneming van de jaarlijkse afschrijving van 10%, meer bedraagt dan de dagwaarde, zal de warmtepomp als niet te repareren beschouwd moet worden.


Art 8 Verplichtingen van Servicebreed BV

1. Servicebreed B.V. is verzekerd, een en ander voor zover dit naar de aard en omvang van de werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is. De klant, diens gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde derden zijn niet meeverzekerd.
2. Servicebreed B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden uit te voeren. Zij is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).                                                                                                     

3. Servicebreed B.V. zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de werkzaamheden en hem op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien overeengekomen, toont Servicebreed B.V.. aan dat haar werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de overeenkomst.
4. Servicebreed B.V. zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 12 Servicebreed B.V. opdragen om schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van Servicebreed B.V. komt.


Art 9 Verplichtingen van de klant
1. De klant zorgt er voor dat Servicebreed B.V. tijdig beschikt over alle informatie die noodzakelijk is om haar in staat te stellen de werkzaamheden conform de overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
2. De klant zorgt er voor dat Servicebreed B.V. tijdig over alle goederen beschikt waarvan overeengekomen is dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de goederen deugdelijk en geschikt zijn.
3. De klant vrijwaart Servicebreed B.V. voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie en goederen.
4. De klant zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht Servicebreed B.V. tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde nutsvoorzieningen.
5. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. Servicebreed B.V. zal naar beste vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
6. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden, zodat Servicebreed B.V. in haar aanbieding hiermee rekening kan houden. De klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
7. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet aan Servicebreed B.V. kunnen worden toegerekend. Dergelijke schade komt voor rekening van de klant.
8. De klant is verplicht Servicebreed B.V. schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van Servicebreed B.V. heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
9. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreiniging, milieubelastende stof of bacterie die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangetroffen, zoals asbest of legionella. De klant kan Servicebreed B.V. opdragen om de aangetroffen verontreiniging, stoffen of bacterie te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 12. Ongeacht of Servicebreed B.V. deze opdracht uitvoert, heeft zij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 11.
10. De klant is verantwoordelijk voor goederen die hij heeft voorgeschreven of die van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor de tijdige levering.
11. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemer of leverancier die hij heeft voorgeschreven. Servicebreed B.V. hoeft deze hulppersonen niet te contracteren, indien de klant de contractvoorwaarden van deze hulp-personen niet wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft Servicebreed B.V. recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 11.
12. De klant is buiten de werktijden van Servicebreed B.V. verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van Servicebreed B.V. die op het werk zijn aangevoerd.
13. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
14. De klant is verplicht om alle goederen van Servicebreed B.V. en de goederen van hemzelf die op grond van de overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking worden gesteld.
15. De klant voldoet de door hem aan Servicebreed B.V. verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de klant recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 15.


Art 10 Eigendomsvoorbehoud                                                                                                                                                                                     

Alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten verschuldigd mocht worden.


Art 11 Termijnverlenging, kostenvergoeding
1. Behoudens het bepaalde in artikel 12 heeft Servicebreed B.V. uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Servicebreed B.V. kan worden toegerekend, of
b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is en waartegen Servicebreed B.V. niet behoefde te waarschuwen gelet op de in artikel 8 lid 3 genoemde verplichting, of
c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
2. Als Servicebreed B.V. van mening is dat zij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt zij dat de klant met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt zij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt zij de gevolgen voor de planning.


Art 12 Wijzigingen (meer- en minderwerk)
1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de overeenkomst aan Servicebreed B.V. op te dragen.
2. Als Servicebreed B.V. bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt zij de klant een schriftelijke aanbieding.
3. Servicebreed B.V.is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen indien zij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden aan de overeenkomst zullen beantwoorden.
4. De klant kan de in lid 3 bedoelde voorstellen tot wijziging accepteren of weigeren.
5. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan Servicebreed B.V. kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 11.
6. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van Servicebreed B.V. op betaling onverlet.


Art 13 Tarief en betaling
1. Het verschuldigde bedrag wordt per jaar vooraf betaald. Deze krijgt u door middel van een nota toegestuurd.
2. Mocht een storing van dien aard zijn dat de fabrikant ingeschakeld wordt zullen de kosten van
de fabrikant zonder opslag doorberekend worden.
3. De voor het toestel overeengekomen contractprijs kan jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe contractjaar (of indien dit niet is geschied per 1 januari van het lopende jaar) worden aangepast. In beginsel zal de contractprijs worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS. 


Art 14 Privacy en gegevensbescherming
1. Servicebreed vraagt in het kader van het aangaan van een overeenkomst of het aanbieden van een offerte om uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, analyses, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Hierbij houdt Servicebreed zich aan de wettelijke regels. Verzamelde gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden.
2. In het geval van Premium Plus: Middels specifieke software en hardware is Servicebreed in staat om de werking van individuele toestellen op afstand (via een digitale verbinding tussen het toestel en de server van Servicebreed/de fabrikant van het toestel) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. In het kader hier zal Servicebreed/de fabrikant van het toestel gegevens, betreffende de werking, van individuele toestellen registeren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met Servicebreed/de fabrikant van het toestel
3. Indien u bezwaar heeft tegen de bovenbeschreven wijze van dienstverlening, dan is het aan u om Servicebreed hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de digitale verbinding niet tot stand wordt gebracht.


Art 15 Aansprakelijkheid en garantie                                                                                                                                                                         

1. Na het tijdstip van oplevering is Servicebreed B.V. niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij die gebreken aan haar zijn toe te rekenen, en de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.                                                                                                                                                                                             

2. Is Servicebreed B.V. krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade.
3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert Servicebreed B.V. voor eigen rekening de gebreken waarvoor zij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door Servicebreed B.V. een schadevergoeding betaald. Door Servicebreed B.V. vervangen onderdelen worden haar eigendom.
5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is Servicebreed B.V. slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Servicebreed B.V.
6. Indien en voor zover de klant enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Servicebreed B.V. te vrijwaren voor verhaal aanspraken van de verzekeraar.                                                                          

7. De omvang van de door Servicebreed B.V. te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor een jaar. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van Servicebreed B.V. en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00. 
8. Elke aansprakelijkheid van Servicebreed B.V. vervalt door verloop van zes maanden vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
9. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd Servicebreed B.V.in gebreke heeft gesteld.
10. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerd ingebrekestelling.
11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Servicebreed B.V. krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld later dan zes maanden na de dag waarop de overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
12. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of overeenkomst is Servicebreed B.V. niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Servicebreed B.V. het gevolg is van overmacht. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet zal Servicebreed B.V.- teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden.   

13. De klant vrijwaart Servicebreed B.V. tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft.


Art 16 Klachtenprocedure
Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over de service van Servicebreed. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u vindt dat u niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Servicebreed of samenwerkende installatiebedrijven dan hopen wij dat van u te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. U kunt ons bellen, mailen of schrijven met uw klachten.

Servicebreed
Lorentzstraat 4b
6716AD Ede
085-0607668
service@energiebreed.nl


Art 17 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbank te Arnhem, tenzij een andere rechter uitsluitend bevoegd is.